Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “je/jij/jou”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien je deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dien je de website te verlaten.

 

1. Auteursrecht

 

Deze website is de een officiële website van Premier Padel Rotterdam. Deze website en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van Tribe Company (hierna: “Tribe”), waarbij het mogelijk is dat in deze website eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

 

2. Beperking van licentie; condities

 

Aan jou wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC (met PC wordt natuurlijk ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteurs-rechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.

 

Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat je instemt met en je houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of her-publicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tribe is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van Tribe.

 

Indien je enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: “software”) afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. Tribe en/of haar (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, de-compilatie, her-productie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

 

3. Uitsluitingen/disclaimer

 

Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Tribe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert Tribe niet dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

 

Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch Tribe, noch enige van haar respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct en/of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien Tribe op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

 

Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van Tribe het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat je (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

 

5. Schadeloosstelling

 

Hierbij stem je er mee in Tribe en haar medewerkers schadeloos te stellen en te verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: jouw gebruik van de site, wat je ook verstuurt middels e-mail, upload, post of een andere vorm van communicatie via de site, of jouw schending en/of vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

6. Jonger dan 16 jaar

 

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming vragen van een ouder of voogd voordat je:

de website e-mailt of ons verzoekt jou informatie te sturen;
gegevens naar ons stuurt, waaronder ook het uploaden van foto’s, video’s en teksten;
je inschrijft voor een wedstrijd of spel, dat persoonlijke gegevens van jou vereist of waarvoor je in aanmerking kunt komen voor een prijs;
gegevens verstuurt of deelneemt aan een forum of chat room.
Door steeds deze site te raadplegen en gebruik te maken van onze diensten, bevestig je de toestemming van ouders of voogd te hebben.

7. Links op deze website

 

Op deze website bevinden zich links naar ander sites op het World Wide Web. Dit is louter voor jouw gemak, Tribe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, of voor sites die een link naar de website hebben. Tribe ontkent iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites.

 

8. Wijzigen van gebruiksvoorwaarden

 

Tribe behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in deze gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer je de site blijft gebruiken, ga je akkoord met eventuele veranderingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om iedere keer dat je de website bezoekt, de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Tribe behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten op deze website, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

 

9. Toepasselijk recht

 

Degenen die deze website raadplegen, doen dat uit eigen beweging en worden geacht de lokale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Amsterdamse rechtbank (mogelijk in hoger beroep). Door deze website te gebruiken ga je akkoord met de wet en regelgeving en zie je af van enig bezwaar tegen deze rechtbank.

 

10. Overige bepalingen

 

Mocht een officiële rechtbank één van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.

nl_NLDutch